جوهره اصلی تمدن ⭐️ [ درست ترین جواب ]

جوابجوهره اصلی تمدن در ادامه به صورت دقیق قرار داده شده است

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

جواب

حکومت ها از مؤلفه‌ های بنیادین تمدن ها هستند، اما  حکومت و تمدن قطعا یکسان نیست! به عنوان مثال با حمله اعراب به ایران و ورود اسلام به تمدن چند هزار ساله ایران، نمی توان گفت که حکومت اسلامی با تمدن ایران یکی است. و نمی توان تاریخ چند هزار ساله ایران را نادیده گرفت. حکومت تنها یکی از دستاوردهای تمدن است و جوهره اصلی تمدن همان بنیان‌های اندیشه‌ای آن است. توجه بایسته به این موضوع این مجال را برای ما فراهم می‌آورد که با حفظ هویتی جامعه اسلامی خود به بازخوانی تمدن پیشین اسلامی به عنوان یک ضرورت نگاه کنیم.

اهمیت تکرار در یادگیری

حتما برای یادگیری بهتر درس ها آن ها را چند بار تکرار کنید.

تکرار به شما کمک می کند که به خوبی درس ها را به حافظه بسپارید و آن ها را یاد بگیرید.

البته در درس های مختلف حل تمرین در کنار تکرار هم می تواند به یادگیری کمک زیادی کند.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.