شیوه گردآوری اطلاعات تفکر هفتم ⭐️ [ درست ترین جواب ]

جوابشیوه گردآوری اطلاعات تفکر هفتم در ادامه به صورت دقیق قرار داده شده است

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

جواب

گرد آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق یکی از مراحل اساسی آن است.مرحله گردآوری اطلاعات آغاز فرایندی است که طی آن محقق یافته های میدانی و کتابخانه ای را گردآوری می کند و به روش استقرائی به فشرده سازی آنها از طریق طبقه بندی و سپس تجزیه و تحلیل می پردازد و فرضیه های تدوین شده خود را مورد ارزیابی قرار می دهد و در نهایت حکم صادر می کند و پاسخ مساله تحقیق را به اتکای آنها می یابد

در گردآوری اطلاعات محقق باید به دو اصل اساسی توجه نماید :

الف ) اصل صحت :محقق باید از درستی و صحت اطلاعات و داده های خود اطمینان حاصل نماید.

ب ) اصل دقت :اطلاعات و داده های آماری که از منابع میدانی و کتابخانه ای گردآوری و در ابزارهای مربوط به آنها درج میشود در مراحل مختلف فرایند تحقیق مورد جابجایی،کاربردی،ارتباط و… قرار می گیرد ؛ محقق باید در هر مرحله شخصا یا به وسیله افراد مطمئن دیگر به بازنگری آنها بپردازد.

اهمیت تکرار در یادگیری

حتما برای یادگیری بهتر درس ها آن ها را چند بار تکرار کنید.

تکرار به شما کمک می کند که به خوبی درس ها را به حافظه بسپارید و آن ها را یاد بگیرید.

البته در درس های مختلف حل تمرین در کنار تکرار هم می تواند به یادگیری کمک زیادی کند.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.