مسلمانان با اسطرلاب موقعیت چه چیزی را مطالعه می کردند ⭐️ [ درست ترین جواب ]

جوابمسلمانان با اسطرلاب موقعیت چه چیزی را مطالعه می کردند در ادامه به صورت دقیق قرار داده شده است

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

جواب

در گذشته مسلمانان به کمک چه چیزی موقعیت ستارگان را مطالعه می کردند مطالعات اجتماعی ششم در گذشته مسلمانان با چه وسیله ای موقعیت ستاره ها را مطالعه می کردند مطالعات ششم ؛ مسلمانان در گذشته برای بررسی موقعیت ستارگان از وسیله به نام اسطرلاب استفاده می کردند.

اهمیت تکرار در یادگیری

حتما برای یادگیری بهتر درس ها آن ها را چند بار تکرار کنید.

تکرار به شما کمک می کند که به خوبی درس ها را به حافظه بسپارید و آن ها را یاد بگیرید.

البته در درس های مختلف حل تمرین در کنار تکرار هم می تواند به یادگیری کمک زیادی کند.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.