نخستین پزشکی که در زمان منصور به بغداد آمد ⭐️ [ درست ترین جواب ]

جوابنخستین پزشکی که در زمان منصور به بغداد آمد در ادامه به صورت دقیق قرار داده شده است

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

جواب

ابن بختیشوع: (پزشک، مترجم آثار پزشکی) جرجيس بن جبريل بن بختيشوع‌ تا 765 – 766 در خدمت بيمارستان جندي‌شاپور بود، در آن‌ هنگام منصور او را به بغداد خواند؛ او در 769 – 770 به جندي‌شاپور بازگشت و در 771 درگذشت‌.

اهمیت تکرار در یادگیری

حتما برای یادگیری بهتر درس ها آن ها را چند بار تکرار کنید.

تکرار به شما کمک می کند که به خوبی درس ها را به حافظه بسپارید و آن ها را یاد بگیرید.

البته در درس های مختلف حل تمرین در کنار تکرار هم می تواند به یادگیری کمک زیادی کند.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.