نیروی مقاومت هوابرچه نوع خودروهایی اثر کمتری دارد ⭐️ [ درست ترین جواب ]

جوابنیروی مقاومت هوابرچه نوع خودروهایی اثر کمتری دارد در ادامه به صورت دقیق قرار داده شده است

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

جواب

الف) خودروهایی که زاویه ی شیشه جلویی آنها بیشتر باشد.

ب) خودروهایی که دارای یک بدنه صاف و یکنواخت هستند.

پ) ماشین های مسابقه که دارای نتهایی دراز و کشیده هستند.

اهمیت تکرار در یادگیری

حتما برای یادگیری بهتر درس ها آن ها را چند بار تکرار کنید.

تکرار به شما کمک می کند که به خوبی درس ها را به حافظه بسپارید و آن ها را یاد بگیرید.

البته در درس های مختلف حل تمرین در کنار تکرار هم می تواند به یادگیری کمک زیادی کند.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.