سوالات متن فصل دوم علوم هشتم با جواب ⭐️ [ کاملا رایگان ]

سوالات متن فصل دوم علوم هشتم با جواب در ادامه با راه حل کامل و دقیق قرار داده شده است.

در این مطلب آموزشی می خواهیم سوالاتی که برای فصل دوم علوم هشتم توسط معلمان عزیز تهیه شده است ، منتشر کنیم.

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

پیدا کردن سریع سوالات متن علوم

دانش آموزان و اولیا عزیزی که به دنبال سوالات متن درس علوم می باشید ، همه ی سوالات علوم در سایت نوین گام قرار دارد.

اگر میخواهید سریع جواب ها را پیدا کنید فقط کافیست وقتی که در گوگل سرچ می کنید ، اخر عبارتی که می نویسید کلمه نوین گام را هم بنویسید تا سایت ما در نتیجه اول بیاید و سریع جواب را پیدا کنید.

مثلا : سوالات متن فصل دوم علوم هشتم نوین گام .

۱) ترش شدن شیر یک تغییر شیمیایی است. چرا؟

پاسخ: چون مزه، بو و خواص شیر تغییر می کند و شیر ترش شده، قابل خوردن نیست.

۲) تغییرهای شیمیایی مفیدند یا مضر؟

پاسخ: تغییرهای شیمیایی می توانند مفید یا مضر باشند.

۳) ترش شدن شیر یک تغییر شیمیایی مفید است؟

پاسخ: خیر – ترش شدن شیر یک تغییر شیمیایی غیر مفید است.

۴) پخته شدن غذا یک تغییر فیزیکی مفید است؟

پاسخ: خیر – پخته شدن غذا یک تغییر شیمیایی مفید است.

۵) پختن غذا یک تغییر شیمیایی مفید است؟

پاسخ: بله – پختن غذا یک تغییر شیمیایی مفید است.

۶) چرا آتش سوزی در جنگل تغییر مضر است؟

پاسخ: زیرا گازهای آلوده کننده تولید می شود و منابع تولید کننده اکسیژن و کاغذ و … از بین می رود. ولی از طرف دیگر باعث فعال شدن دانه ی سخت و نهفته درختان در روی زمین می شود.

۷) چرا پیر شدن تغییر مضر است؟

پاسخ: زیرا سلول ها فرسوده شده و توانایی انسان کاهش می یابد ولی از طرف دیگر باعث رشد و تکامل فرد می شود.

۸) چرا فاسد شدن میوه تغییر مضر است؟

پاسخ: زیرا موجب رشد میکروب ها شده و بیماری زا می باشد. از طرف دیگر بازگشت مواد به طبیعت است و اگر در پای درختان فاسد شود. به صورت معدنی به خاک باز می گردد و موجب رشد گیاه می شود که در این صورت مفید است.

۹) چرا زنگ زدن آهن تغییر مضر است؟

پاسخ: مضر است زیرا استحکام فلز کم می شود از طرف دیگر باعث بازگشت مواد به طبیعت است.

۱۰) چرا پوسیدگی کاغذ تغییر مضر است؟

پاسخ: مضر است زیرا استحکام کاغذ کم می شود از طرف دیگر باعث بازگشت مواد به طبیعت است.

۱۱) وقتی یک ماده دچار تغییر شیمیایی یا فیزیکی می شود، آیا انرژ شیمیایی آن تغییر می کند؟

پاسخ: بله – در هر دو حالت تغییر شیمیایی یا فیزیکی، انرژی شیمیایی ماده تغییر می کند.

۱۲) اگر دو عدد قرص ویتامین ث را داخل نصف لیوان آب داخل لیوان چه تغییری می کند؟

پاسخ: حل شدن قرص جوشان یک واکنش شیمیایی است. (تغییرات شیمیایی یا تغییرات دما همراه هستند.) که در آن مقداری انرژی مصرف می شود و گرماگیر است و دمای محتویات درون لیوان و در نتیجه دمای دماسنج پایین می آید.

۱۳) در اثر حل شدن قرص جوشان در آب چه ماده ای حاصل می شود؟

پاسخ: گاز کربن دی اکسید

۱۴) چرا باید سوختن مواد را کنترل کرد؟

پاسخ: زیرا در غیر این صورت، نمی توانیم از انرژی شیمیایی آزاد شده آن ها، به درستی استفاده کنیم.

۱۵) چرا هر چه هوای درون یک ظرف بیشتر باشد شمع زمان بیشتری روشن می ماند؟

پاسخ: زیرا میزان اکسیژن لازم بیشتری برای سوختن شمع فراهم می شود و زمان روشن ماندن شمع طولانی می شود.

۱۶) گازهای اصلی تشکیل دهنده هوا چه هستند؟

پاسخ: اکسیژن و نیتروژن

۱۷) چند درصد هوا را گاز اکسیژن و چند درصد را گاز نیتروژن تشکیل می دهد؟

پاسخ: ۲۱ درصد اکسیژن و ۷۸ درصد نیتروژن

۱۸) آزمایشی طراحی کنید که ثابت کند یک پنجم هوا اکسیژن است.

پاسخ: با استفاده یک لوله آزمایش که داخل آن هوا پر شده است یک سیم داخل آن قرار می دهیم و با استفاده از هیتر شروع به گرم کردن سیم می کنیم. سیم با اکسیژن واکنش داده و شروع به سوختن می کند و با این روند پیستون شروع به حرکت کرده و به ۴/۵ مقدار اولیه می رسد که نشانه ۱/۵ هوا اکسیژن است.

۱۹) عناصر سازنده شمع را نام ببرید.

پاسخ: هیدروژن و کربن

۲۰) اجزای مثلث آتش را نام ببرید.

پاسخ: اکسیژن – ماده سوختنی – گرما

۲۱) همه مواد انرژی شیمیایی ذخیره شده دارند.

پاسخ: این جمله صحیح است.

۲۲) تغییرهای شیمیایی می توانند مفید یا مضر باشند.

۲۳) مواد انرژی شیمایی (ذخیره شده) دارند.

۲۴) تغییرهای شیمیایی می توانند مفید یا مضر باشند.

پاسخ: این جمله صحیح است.

۲۵) ترش شدن شیر یک تغییر شیمیایی غیر مفید است.

پاسخ: این جمله صحیح است.

۲۶) پخته شدن غذا یک تغییر فیزیکی مفید است.

پاسخ: این جمله غلط است.

۲۷) پختن غذا یک تغییر شیمیایی مفید است.

پاسخ: این جمله صحیح است.

۲۸) پختن غذا یک تغییر شیمایی مفید است و چه کمکی در بدن ما می کند؟

پاسخ: کمک می کند تا هضم آن در بدن ما آسان تر انجام شود.

۲۹) مشخص کنید کدامیک از تغییر زیر مفید و کدامیک مضر است؟

پاسخ: الف) آتش سوزی در جنگل:
زیان آور است: زیرا گازهای آلوده کننده تولید می شود و منابع تولید کننده اکسیژن و کاغذ و … از بین می رود. ولی از طرف دیگر باعث فعال شدن دانه ی سخت و نهفته درختان در روی زمین می شود.

ب) پیر شدن:
زیان بار است زیرا سلول ها فرسوده شده و توانایی انسان کاهش می یابد ولی از طرف دیگر باعث رشد و تکامل فرد می شود.

ج) فاسد شدن میوه:
مضر است زیرا موجب رشد میکروب ها شده و بیماری زا می باشد. از طرف دیگر بازگشت مواد به طبیعت است و اگر در پای درختان فاسد شود. به صورت معدنی به خاک باز می گردد و موجب رشد گیاه می شود که در این صورت مفید است.

د) زنگ زدن آهن:
مضر است زیرا استحکام فلز کم می شود از طرف دیگر باعث بازگشت مواد به طبیعت است.

ه) پوسیدگی کاغذ:
مضر است زیرا استحکام کاغذ کم می شود از طرف دیگر باعث بازگشت مواد به طبیعت است.

ادامه سوالات متن فصل دوم علوم هشتم :

۳۰) در اثر تغییرهای شیمیایی و فیزیکی انرژی مواد تغییر می کند.

۳۱) برای استفاده کردن از انرژی شیمیایی مواد یک روش نام ببرید.

پاسخ: سوختن

۳۲) سوختن نوعی تغییری شیمیایی است که با تولید نور و گرما همراه است.

۳۳) کدام گاز زغال نیم افروخته را شعله ورتر می کند؟

پاسخ: اکسیژن

۳۴) حدود ۰/۰۳ درصد هوا را گاز دی اکسید کربن تشکیل می دهد که اساس آتش خاموش کن ها به حساب می آید.

۳۵) شمع از جنس پارافین است.

۳۶) در اثر سوختن پارافین شمع (هیدروکربن) کدام مواد تولید می شود (فرآورده ها کدامند)؟

الف) اکسیژن و کربن دی اکسید ب)‌ اکسیژن و بخار آب
ج) کربن دی اکسید و بخار آب د) نور و گرما

پاسخ: ج) کربن دی اکسید و بخار آب

۳۷) فرآورده را تعریف کنید.

پاسخ: به موادی که در طی واکنش در اثر شیمیایی (واکنش دهنده ها) تولید می شوند فرآورده می گویند.

۳۸) واکنش دهنده را تعریف کنید.

پاسخ: به موادی که در ابتدای واکنش دچار تغییر شیمیایی می شوند واکنش دهنده گویند.

۳۹) گاز کربن مونوکسید چیست؟

پاسخ: یک گاز بی رنگ، بی بو و بسیار سمی و کشنده است.

۴۰) مشخصات گاز کربن مونوکسید چیست؟

پاسخ: یک گاز بی رنگ، بی بو و بسیار سمی و کشنده است.

۴۱) گاز گرفتگی و خفه شدن با گاز کربن مونوکسید را توضیح دهید.

پاسخ: در اثر سوختن ناقص مواد آلی گاز بی رنگ و بی بویی تولید می شود. این گاز تمایل برای چسبیدن به هموگلوبین خوبی دارد و نمی گذارد اکسیژن در دم وارد شود، فرد در اثر کمبود اکسیژن به راحتی خفه می شود.

۴۲) آزمایشی طراحی کنید که نشان دهد از سوختن شمع ، گاز کربن دی اکسید تولید می شود.

پاسخ: اگر گاز کربن دی اکسید حاصل از سوختن شمع وارد آب آهک شود، رنگ آن کدر می شود.

۴۳) جانداران چگونه انرژی مورد نیاز خود را تامین می کنند؟

پاسخ: با سوزاندن مواد غذایی در بدن خود

۴۴) چرا حبه قند آغشته به خاک باغچه سریع تر می سوزد؟

پاسخ: چون در خاک باغچه ماده ای وجود دارد که کمک می کند، سوختن قند آسان تر شود که همان کاتالیزگر است.

۴۵) کاتالیزگر چیست؟

پاسخ: موادی که در خاک باغچه وجود دارد و چنانچه حبه قند آغشته به خاک باغچه شود کمک می کند سوختن قند آسان تر شود این مواد همان کاتالیزگر است.

۴۶) کاتالیزگرهایی که در بدن موجودات زنده وجود دارد چه نام دارد؟

پاسخ: آنزیم

۴۷) کار آنزیم چیست؟

پاسخ: آنزیم ها سبب می شوند تغییرات شیمیایی در بدن موجودات زنده سریع تر انجام شوند.

۴۸) گلوکز در بدن موجودات زنده به چه موادی تبدیل می شود؟

پاسخ: ضمن آزاد کردن انرژی به کربن دی اکسید و بخار آب تبدیل می شود.

۴۹) چگونه می توان انرژی آهن را آزاد کرد؟

پاسخ: یکی دیگر از راه های آزادسازی انرژی شیمیایی استفاده از انرژی الکترون ها می باشد. به وسیله دو تیغه ی مختلف و محلول اسیدی مناسب می توان از حرکت الکترون الکتریسیته به وجود آورد.

۵۰) برای استفاده کردن از انرژی ذخیره شده در مواد به جز سوزاندن آنها چه روش های دیگری وجود دارد؟

پاسخ: ۱) انرژی ذخیره شده در غذاها در بدن وجود زنده با ترکیب با اکسیژن آزاد می شود.
۲) با انجام واکنش های شیمیایی مختلف در وسایلی مانند: باتری شیمیایی به انرژی الکتریکی تبدیل می شود.
۳) استفاده از نور برای تولید برق و گرما
۴) استفاده از خاصیت مغناطیسی مواد

۵۱) در باتری چه نوع تبدیل انرژی صورت می گیرد؟

پاسخ: انرژی شیمیایی مواد به انرژی الکتریکی تبدیل می شود.

۵۲) مثالی برای تبدیل انرژی شیمیایی مواد به شکل جریان الکتریکی بنویسید.

پاسخ: باتری

۵۳) در تغییرهای شیمیایی موادی که دچار تغییر شیمیایی می شوند واکنش دهنده نامیده می شود.

۵۴) موادی که در اثر تغییرهای شیمیایی تولید می شوند فرآورده می گویند.

۵۵) در اثر سوختن چوب و گاز در فضای بسته یا اتاقی که هوا در آن جریان ندارد چه گازهایی تولید می شود؟

پاسخ: کربن دی اکسید و بخار آب و کربن مونوکسید.

۵۶) در اثر سوختن چوب و گاز در فضای بسته یا اتاقی که هوا در آن جریان ندارد علاوه بر کربن دی اکسید و بخار آب، گاز کربن مونوکسید نیز تولید می شود.

۵۷) مواد غذایی مانند مواد دیگر، انرژی شیمیایی دارند.

۵۸) آنزیم ها باعث می شوند که تغییرات شیمیایی در بدن موجودات زنده کندتر انجام شود.

پاسخ: این جمله غلط است.

۵۹) گلوکز نیز در بدن موجود زنده در حضور آنزیم با اکسیژن ترکیب و ضمن آزاد کردن انرژی به کربن دی اکسید و بخار آب تبدیل می شود.

۶۰) اگر فلزهای مس و آهن را در شرایط مناسب به طور غیر مستقیم به یکدیگر متصل کنید می توانید انرژی الکتریکی تولید کنید.

۶۱) اگر یک تغییر شیمیایی در شرایط مناسبی انجام شود، می تواند کار انجام دهد و جسمی را جا به جا کند.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.