سوالات متن فصل سوم علوم هشتم با جواب ⭐️ [ کاملا رایگان ]

سوالات متن فصل سوم علوم هشتم با جواب در ادامه با راه حل کامل و دقیق قرار داده شده است.

در این مطلب آموزشی می خواهیم سوالاتی که برای فصل سوم علوم هشتم توسط معلمان عزیز تهیه شده است ، منتشر کنیم.

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

پیدا کردن سریع سوالات متن علوم

دانش آموزان و اولیا عزیزی که به دنبال سوالات متن درس علوم می باشید ، همه ی سوالات علوم در سایت نوین گام قرار دارد.

اگر میخواهید سریع جواب ها را پیدا کنید فقط کافیست وقتی که در گوگل سرچ می کنید ، اخر عبارتی که می نویسید کلمه نوین گام را هم بنویسید تا سایت ما در نتیجه اول بیاید و سریع جواب را پیدا کنید.

مثلا : سوالات متن فصل سوم علوم هشتم نوین گام .

۱) ذره های سازنده اتم را نام ببرید.

پاسخ: الکترون – پروتون – نوترون

۲) ویژگی های الکترون را بنویسید.

پاسخ: جرم الکترون بسیار ناچیز است – بار الکتریکی الکترون منفی است – الکترون ها به دور هسته اتم می چرخند.

۳) با توجه به ساختار فرضی سه اتم هیدروژن ، کربن و اورانیوم هر اتم آنها از چند ذره تشکیل شده است؟

پاسخ: هیدروژن دارای یک الکترون و یک پروتون است ولی نوترون ندارد. کربن دارای ۶ الکترون و ۶ پروتون و ۶ نوترون است. و اورانیوم دارای ۹۲ الکترون و ۹۲ پروتون و ۱۴۶ نوترون است.

۴) عدد اتمی (z) چیست؟

پاسخ: به تعداد پروتون های هر اتم (به تعداد باراهای مثبت اتم) عدد اتمی می گویند. برای مثال اتم سوم ۱۱ پروتون دارد. پس عدد اتمی سدیم ۱۱ است.

۵) چرا تعداد پروتون های یک اتم معین و ثابت است؟

پاسخ: چون با تغییر تعداد پروتون ها، نوع اتم نیز تغییر می کند.

۶) چرا اتم کربن در حالت عادی بار الکتریکی ندارد؟

پاسخ: چون در اتم کربن به اندازه بار مثبت (۶ پروتون)، بار منفی (۶ الکترون) وجود دارد.

۷) عدد اتمی عنصرها را در کجای نشانه شیمیایی می نویسند؟

پاسخ: عدد اتمی را گوشه پایین سمت چپ نماد شیمیایی می نویسند. مثال: ۱۲۶C

۸) عنصر را تعریف کنید.

پاسخ: به ماده ای که از یک نوع اتم تشکیل شده است عنصر می گویند.

۹) تاکنون چند عنصر شناخته شده است؟

پاسخ: ۱۱۸ عنصر

۱۰) عناصر چگونه در جدول تناوبی مرتب شده اند؟

پاسخ: عناصر بر اساس افزایش عدد اتمی در جدول تناوبی مرتب شده اند. بنابراین عدد اتمی مکان هر عنصر را در جدول تعیین می کند.

۱۱) دانشمندان چگونه از درون اتم اطلاعات بدست آوردند؟

پاسخ: با انجام آزمایش های مختلف و با روش های غیر مستقیم و مطالعه مدل ها.

۱۲) چرا مدل بور به مدل منظومه شمسی معروف است؟

پاسخ: زیرا ساختار اتم در این مدل بسیار شبیه منظومه شمسی است و مشابه حرکت سیارات به دور خورشید، الکترون ها در مسیرهای دایره ای به دور هسته در حرکت اند.

۱۳) در اتمی که دارای ۸ الکترون است ، چند الکترون در مدار دوم قرار می گیرد؟

پاسخ: ۶ الکترون

۱۴) ایزوتوپ چیست؟

پاسخ: به اتم هایی از یک عنصر که در تعداد نوترون ها با هم تفاوت دارند، ایزوتوپ می گویند.

۱۵) عدد جرمی چیست؟

پاسخ: به مجموع تعداد پروتون ها و نوترون های یک اتم عدد جرمی گفته می شود.

۱۶) عدد جرمی عنصرها را در کجای نشانه شیمیایی می نویسند؟

پاسخ:

۱۷) همه مواد از اتم ساخته شده اند.

۱۸) جرم پروتون با جرم نوترون تقریبا برابر است.

۱۹) بار الکتریکی پروتون مثبت است.

۲۰) بار الکتریکی نوترون خنثی است.

۲۱) سبک ترین ذره سازنده اتم کدام است؟

پاسخ: الکترون؛ جرم الکترون در مقایسه با دو ذره دیگر بسیار ناچیز است. پروتون و نوترون جرم تقریبا برابری دارند.

۲۲) مقدار (اندازه) بار الکتریکی e-p با هم برابر است ولی از نظر نوع بار با هم متفاوت هستند.

۲۳) تعداد نوترون می تواند کمتر یا بیشتر از پروتون باشد.

۲۴) تعداد الکترون و پروتون یک عنصر با عنصر دیگر متفاوت است.

۲۵) تعداد پروتون های اتم هر عنصر را عدد اتمی آن می گویند.

۲۶) عدد اتمی عنصرها را در سمت چپ و پایین نشانه شیمیایی می نویسند.

۲۷) ماده ای که از یک نوع اتم تشکیل شده است عنصر می گویند.

۲۸) در جدول تناوبی عناصر بر اساس افزایش عدد اتمی مرتب شده اند.

۲۹) با توجه به مدل بور، اکسیژن در لایه ۲ الکترون و در لایه دوم ۶ الکترون قرار می گیرد.

۳۰) عدد جرمی عنصرها را در سمت چپ و بالا نشانه شیمیایی می نویسند.

۳۱) به مجموع تعداد پروتون ها و نوترون ها عدد جرمی می گویند.

۳۲) ایزوتوپ ها چه شباهت هایی با یکدیگر دارند؟

پاسخ: تعداد پروتون های یکسانی دارند.

۳۳) ایزوتوپ ها چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟

پاسخ: تعداد نوترون های برابری ندارند.

۳۴) تفاوت کربن ۱۲ با کربن ۱۳ در چیست؟

پاسخ: کربن ۱۲: ۶ نوترون دارد و ولی کربن ۱۳: حاوی ۷ نوترون است.

۳۵) عدد اتمی کربن ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ چند است؟

پاسخ: هر سه دارای ۶ پروتون می باشند و عدد اتمی آن ها ۶ است.

۳۶) بیشترین و کمترین عدد جرمی ایزوتوپ هیدروژن چیست؟

پاسخ: ۱ و ۳

۳۷) کدام ایزوتوپ هیدروژن ناپایدار است و خاصیت پرتوزایی دارد؟

پاسخ: ایزوتوپ هیدروژن – ۳

۳۸) ماده پرتوزار را تعریف کنید.

پاسخ: موادی که ایزوتوپ پرتوزا دارند، به ماده پرتوزا معروف اند.

۳۹) کاربردهای مفید ماده پرتوزا را بنویسید.

پاسخ: تولید انرژی – شناسایی و درمان بیماری ها – تشخیص آتش سوزی

۴۰) عنصرهای تشکیل دهنده نمک خوراکی را نام ببرید.

پاسخ: سدیم و کلر

۴۱) نام دیگر نمک خوراکی چیست؟

پاسخ: سدیم کلرید

۴۲) یون چیست؟

پاسخ: به اتم هایی که تعداد بار الکتریکی بار مثبت و منفی آن ها یکسان نباشد یون می گویند. به عبارتی اتم هایی که تعداد پروتون و الکترون نابرابر دارند یون می گویند.

۴۳) انواع یون را نام ببرید.

پاسخ: یون مثبت و منفی

۴۴) در چه صورتی اتم به یون تبدیل می شود؟

پاسخ: اگر اتمی الکترون بدست آورد یا الکترونی از دست بدهد دارای بار الکتریکی مثبت یا منفی می شود.

۴۵) یون منفی چیست؟

پاسخ: اگر یک اتم خنثی الکترون بیشتری به دست آورد، دارای بار خالص منفی می شود و به عنوان یک یون منفی شناخته می شود.

۴۶) یون مثبت چیست؟

پاسخ: اگر یک اتم خنثی، یک یا چند الکترون خود را از دست دهد، دارای بار خالص مثبت می شود و به عنوان یک یون مثبت شناخته می شود.

۴۷) عدد جرمی عنصری ۷۵ است و نوترون های آن ۹ واحد بیشتر از الکترون هایش است. عدد اتمی عنصر را مشخص کنید؟

پاسخ: راه حل:

2x + 9 = 75
2x = 75 – 9 ⇒ 2x = 66

عدد اتمی عنصر ۳۳ خواهد بود.

۴۸) کربن با ۶ پروتون و عدد جرمی ۱۴ دارای چند الکترون و چند نوترون است؟

پاسخ: ۶ الکترون دارد و ۶ – ۱۴ = ۸ نوترون دارد.

۴۹) عنصری که نوترون ندارد و عدد اتمی آن با عدد جرمی باهم برابر است را نام ببرید.

پاسخ: هیدروژن

۵۰) برخی از ایزوتوپ ها ناپایدار و پرتوزا هستند.

۵۱) در یک اتم ناپایدار نسبت تعداد نوترون به پروتون از یک و نیم بیشتر می باشد.

۵۲) اگر از اتم الکترون جدا شود دارای الکتریکی مثبت می شود.

۵۳) تعداد الکترون های کدام اتم با یون لیتیم یک بار مثبت برابر است؟

الف) هلیم ب) بریلیم ج) بور د) هیدروژن

پاسخ: الف) هلیم

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.