سوالات متن فصل هشتم علوم هشتم با جواب ⭐️ [ کاملا رایگان ]

سوالات متن فصل هشتم علوم هشتم با جواب در ادامه با راه حل کامل و دقیق قرار داده شده است.

در این مطلب آموزشی می خواهیم سوالاتی که برای فصل هشتم علوم هشتم توسط معلمان عزیز تهیه شده است ، منتشر کنیم.

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

پیدا کردن سریع سوالات متن علوم

دانش آموزان و اولیا عزیزی که به دنبال سوالات متن درس علوم می باشید ، همه ی سوالات علوم در سایت نوین گام قرار دارد.

اگر میخواهید سریع جواب ها را پیدا کنید فقط کافیست وقتی که در گوگل سرچ می کنید ، اخر عبارتی که می نویسید کلمه نوین گام را هم بنویسید تا سایت ما در نتیجه اول بیاید و سریع جواب را پیدا کنید.

مثلا : سوالات متن فصل هشتم علوم هشتم نوین گام .

۱) چند ویژگی موجودات زنده را بنویسید.

پاسخ: تغذیه – تنفس – دفع – تولیدمثل

۲) نقش خوردن غذا (تغذیه) در بدن را بنویسید.

پاسخ: فراهم کردن ماده و انرژی

۳) نقش رشد در بدن را بنویسید.

پاسخ: بزرگ شدن تعداد و ابعاد سلول

۴) نقش حرکت در بدن را بنویسید.

پاسخ: تهیه غذا و مکان زندگی

۵) نقش تولید مثل چیست؟

پاسخ: ازدیاد نسل و تنوع موجودات

۶) مخمر نوعی قارچ تک سلولی است.

۷) انواع تولید مثل را نام ببرید.

پاسخ: تولیدمثل جنسی – تولیدمثل غیرجنسی

۸) تولیدمثل جنسی چیست؟ مثال بزنید.

پاسخ: تولیدمثلی که در آن دو جنس نر و ماده شرکت دارند. تولیدمثل جنسی نامیده می شود مثل کبوتر

۹) تولید مثل غیرجنسی در چه جاندارانی وجود دارد؟

پاسخ: در جانداران تک سلولی رایج است. ولی در پرسلولی ها هم وجود دارد.

۱۰) نوع رایج و معمول تولیدمثل در جانداران تک سلولی چیست؟‌

پاسخ: غیرجنسی

۱۱) آیا در جانداران پرسلولی نیز تولیدمثل غیرجنسی وجود دارد؟

پاسخ: بله

۱۲) انواع تولیدمثل غیرجنسی را نام ببرید.

پاسخ: دونیم شدن – جوانه زدن – قطعه قطعه شدن – هاگ زایی

۱۳) توضیح دهید باکتری ها چگونه تولید مثل می کنند؟ (منظور از دونیم شدن چیست؟)

پاسخ: سلول جاندار از وسط به دو نیمه تقسیم می شود. در این حالت هر نیمه، یک سلول کامل است که بعد از رشد می تواند به همین روش تقسیم و تکثیر شود.

۱۴) دو نیم شدن در چه جاندارانی دیده می شود؟

پاسخ: باکتری ها

۱۵) شرایط لازم برای رشد باکتری ها را بنویسید؟

پاسخ: مواد مغذی کافی – دمای محیط مناسب – رطوبت

۱۶) مخمر نانوایی به چه روشی تولیدمثل می کند؟

پاسخ: جوانه زدن

۱۷) جوانه های ایجاد شده در مخمر چیست؟

پاسخ: هر جوانه یک سلول مخمر است.

۱۸) جوانه زدن را با ذکر مثال توضیح دهید.

پاسخ: قسمتی از سطح سلول برآمده می شود و به تدریج بزرگتر شده و تبدیل به یک جاندار می شود که ممکن است به سلول مادر متصل بماند یا از آن جدا شود. مانند مخمر

۱۹) تولید مثل باکتری و مخمر از نوع تولید مثل غیرجنسی است.

۲۰) جوانه زدن نوعی تولیدمثل غیرجنسی است که جانداران تک سلولی به نام مخمر به آن روش تکثیر می یابد.

۲۱) قطعه قطعه شدن را با ذکر مثال توضیح دهید؟

پاسخ: قطعه ای از بدن جاندار جدا می شود و جاندار جدید را به وجود می آورد مانند خزه، سیب زمینی

۲۲) خزه به چه روشی تولیدمثل تولید می کند؟

پاسخ: قطعه قطعه شدن

۲۳) هاگ زایی را با ذکر مثال توضیح دهید.

پاسخ: هاگ سلول کوچک و مقاومی است که همراه با هوا و آب پخش می شود. هاگ در صورتی که در جای مناسب قرار گیرد. رشد می کند و جانداری مانند والد خود را به وجود می آورد. مانند کپک روی میوه ها.

۲۴) هاگ در کجا تشکیل می شود؟

پاسخ: در هاگدان

۲۵) هاگ چیست؟

پاسخ: هاگ سلول کوچک و مقاومی است که همراه با هوا و آب پخش می شود و در شرایط مناسب با رشد خود جاندار جدیدی را ایجاد می کند.

۲۶) کپک نان با چه روشی تولیدمثل می کند؟

پاسخ: با هاگ زایی

۲۷) محل تشکیل هاگ کجاست؟

پاسخ: هاگدان

۲۸) ویژگی های هاگ ها را بیان کنید؟

پاسخ: کوچک – سبک – مقاوم – دارای قابلیت رشد

۲۹) هاگ ها چگونه در محیط پراکنده می شوند؟

پاسخ: به کمک باد و آب

۳۰) تولیدمثل غیرجنسی در گیاهان چگونه انجام می شود؟

پاسخ: با جوانه ها – ساقه ها

۳۱) یک نمونه از بخش های ویژه ای برای تولیدمثل رویشی در گیاهان استفاده می شود را نام ببرید؟

پاسخ: جوانه های روی لبه برگ ها

۳۲) آیا گیاهانی وجود دارند که بخش های ویژه ای برای تولیدمثل غیرجنسی داشته باشند؟ توضیح دهید.

پاسخ: بله – مانند گیاهانی که روی لبه برگ های آن ها جوانه های مخصوص رشد وجود دارد. مثل اشک عروس و کالاکونه

۳۳) چرا در جاندارانی که تولیدمثل جنسی دارند با افزایش تفاوت ها (در نر و ماده) آشکار می شود؟

پاسخ: زیرا با افزایش سن صفات ثانویه بروز می کند.

۳۴) اندام های تولیدمثل در جانوران چه وظیفه ای دارند؟

پاسخ: در این اندام ها سلول های جنسی یا گامت تولید می شوند.

۳۵) سلول تخم چگونه به وجود می آید؟

پاسخ: از ترکیب شدن گامت نر با گامت ماده، سلول تخم به وجود می آید.

ادامه سوالات متن فصل هشتم علوم هشتم :

۳۶) لقاح چیست؟

پاسخ: به ترکیب شدن گامت نر با ماده لقاح می گویند.

۳۷) چگونه از یک سلول تخم جانداری جدید تشکیل می شود؟

پاسخ: سلول تخم، بارها تقسیم می شود و در نهایت از رشد و نمو سلول های حاصل از آن جاندار کاملی تشکیل می شود.

۳۸) تعداد کروموزوم های گامت ها چقدر است؟

پاسخ: نصف تعداد کروموزوم های سلولی است که از آن به وجود آمده است.

۳۹) تعداد کروموزوم های هر کدام از سلول های زیر در انسان چند عدد است؟

الف) گامت نر ب) سلول تخم ج) گامت ماده

پاسخ: الف: ۲۳
ب: ۴۶
ج: ۲۳

۴۰) گامت ها در نتیجه تقسیم میوز ایجاد می شود.

۴۱) مقدار DNA در تقسیم میوز ابتدا چند برابر می شود؟

پاسخ: ۲ برابر

۴۲) اهمیت نصف شدن تعداد کروموزوم های گامت ها در تقسیم میوز در چیست؟

پاسخ: از دو برابر شدن تعداد کروموزوم ها در نسل های متوالی جلوگیری می شود.

۴۳) اساس تولید مثل جنسی در همه جانداران چیست؟

پاسخ: تولید گامت های نر و ماده است.

۴۴) چند نوع لقاح وجود دارد؟

پاسخ: داخلی و خارجی

۴۵) لقاح خارجی چیست؟

پاسخ: لقاحی است که در آن گامت های ماده و اسپرم در خارج از بدن جانور ماده ترکیب می شوند.

۴۶) لقاح داخلی چیست؟‌

پاسخ: در لقاح داخلی گامت های ماده و اسپرم در درون بدن جانور ماده ترکیب می شوند.

۴۷) کدام نوع از جانوران لقاح خارجی دارند؟‌

پاسخ: ماهی ها – دوزیستان (جانورانی که در آب زندگی می کنند)

۴۸) کدام نوع از جانوران لقاح داخلی دارند؟‌

پاسخ: جانورانی که در خشکی زندگی می کنند. مانند خزندگان – پرندگان – پستانداران.

۴۹) رحم چیست؟

پاسخ: بخشی از بدن مادر در پستانداران است که به رشد و نمو جنین اختصاص دارد.

۵۰) کار بند ناف چیست؟

پاسخ: بند ناف با رگ‌های خونی‌ای که دارد، بین جنین ودستگاه گردش خون مادر ارتباط ایجاد می‌کند؛ یعنی بند ناف، مواد مغذی و اکسیژن را از مادر به جنین می‌رساند و مواد دفعی جنین را نیز به بدن مادر می‌برد.

۵۱) در انسان تولید اسپرم ها از چه زمانی شروع می شود و تا چه زمانی ادامه دارد؟

پاسخ: بعد از بلوغ تولید می شوند و این عمل معمولا تا کهنسالی ادامه دارد.

۵۲) تولید گامت های ماده در انسان به چه صورت است؟

پاسخ: بعد از بلوغ معمولا در هر ماه یک گامت از تخمدان جدا می شود و معمولا در ۵۰ سالگی متوقف می شود.

۵۳) چه چیزی برای سلامت غده های جنسی ضروری است؟

پاسخ: تغذیه مناسب و رعایت بهداشت

۵۴) نام غده های جنسی زنان چیست؟

پاسخ: تخمدان

۵۵) گامت های ماده در چه زمانی در این غدد ایجاد می شوند؟

پاسخ: در دوران جنینی مشخص تولید می شوند.

۵۶) بعد از بلوغ در هر ماه چند گامت از غده زنان آزاد می شوند؟

پاسخ: یک گامت

۵۷) آزادسازی گامت ماده در زنان بالغ معمولا تا چه زمانی ادامه می یابد؟

پاسخ: حدود سن ۵۰ سالگی

۵۸) اندام های تولید مثلی در گیاهان گلدار چه می باشد؟

پاسخ: گل

۵۹) بخش های ماده و نر گل چه نام دارد؟

پاسخ: مادگی بخش ماده – پرچم بخش نر

۶۰) بخش ماده گل کدام است و شامل چه قسمت هایی است؟

پاسخ: مادگی و شامل:‌ کلاله – خامه – تخمدان

۶۱) بخش نر گل کدام است و شامل چه قسمت هایی است؟

پاسخ: پرچم و شامل:‌ بساک و میله

۶۲) گامت جنسی در کدام قسمت از گیاهان تشکیل می شوند؟

پاسخ: گامت های ماده در تخمک ها و گامت های نر در دانه های گرده به وجود می آیند.

۶۳) گرده افشانی چیست؟

پاسخ: قرار گرفتن دانه های گرده روی مادگی و ترکیب گامت های نر و ماده و تشکیل سلول تخم

۶۴) چگونگی انجام لقاح در گیاهان از زمانی که دانه گرده بر روی کلاله می نشیند را توضیح دهید؟

پاسخ: در این هنگام لوله ای از دانه گرده تشکیل و گامت نر را به سمت گامت ماده می برد و سلول تخم از لقاح گامت های نر و ماده تشکیل می شوند.

۶۵) کار لوله گرده چیست؟

پاسخ: با رشد خود گامت نر را به ماده می رساند.

۶۶) سلول تخم در گیاهان گلدار چگونه تشکیل می شود؟

پاسخ: سلول تخم بعد از ترکیب گامت های نر و ماده تشکیل می شود.

۶۷) بخش نر گل پرچم و بخش ماده گل مادگی نام دارد.

۶۸) میوه چگونه به وجود می آید؟

پاسخ: از رشد تخمدان ایجاد می شود.

۶۹) میوه از رشد تخمدان مادگی در گل به وجود می آید.

۷۰) دانه چگونه به وجود می آید؟

پاسخ: تخمک ها رشد می کنند و به دانه تبدیل می شوند.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.