سوالات متن فصل پانزدهم علوم هشتم با جواب ⭐️ [ کاملا رایگان ]

سوالات متن فصل پانزدهم علوم هشتم با جواب در ادامه با راه حل کامل و دقیق قرار داده شده است.

در این مطلب آموزشی می خواهیم سوالاتی که برای فصل پانزدهم علوم هشتم توسط معلمان عزیز تهیه شده است ، منتشر کنیم.

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

پیدا کردن سریع سوالات متن علوم

دانش آموزان و اولیا عزیزی که به دنبال سوالات متن درس علوم می باشید ، همه ی سوالات علوم در سایت نوین گام قرار دارد.

اگر میخواهید سریع جواب ها را پیدا کنید فقط کافیست وقتی که در گوگل سرچ می کنید ، اخر عبارتی که می نویسید کلمه نوین گام را هم بنویسید تا سایت ما در نتیجه اول بیاید و سریع جواب را پیدا کنید.

مثلا : سوالات متن فصل پانزدهم علوم هشتم نوین گام .

۱) شکست نور چیست؟

پاسخ: تغییر مسیر پرتو نور به هنگام عبور از یک محیط شفاف به محیط شفاف دیگر را شکست نور می گویند.

۲) در چه صورتی نور هنگام عبور از محیطی نمی شکند؟

پاسخ: وقتی باریکه ی نوری به طور عمود بر سطح یک جسم شفافی بتابد مسیر نور در هنگام عبور از جسم هم چنان مستقیم خواهد بود و بدون شکست به مسیر خود ادامه می دهد.

۳) اگر نور با زاویه ای به غیر از ۹۰ درجه به یک شفاف (مثلا شیشه) برخورد کند، هنگام ورود به شیشه مسیر حرکتش مقداری کج می شود.

۴) عامل شکست نور چیست؟

پاسخ: شکست نور به خاطر تغییر سرعتی که برای نور در دو محیط با ضریب شکست متفاوت رخ می دهد، دچار تغییر مسیر می شود. لذا هنگامی که شخص به این نور نگاه می کند. گویی که نور دچار شکست شده است.

۵) اگر باریکه نور از یک محیط رقیق وارد محیط غلیظ شود در این صورت به خط عمو بر سطح نزدیک می شود. اگر باریکه نور از محیط غلیظ وارد محیط رقیق شود، در این صورت از خط عمو بر سطح دور می شود.

۶) وقتی باریکه نور از شیشه (محیط غلیظ) بخواهد وارد هوا (محیط رقیق) شود به خط عمو نزدیک می شود یا دور؟

پاسخ: از خط عمو بر سطح دور می شود، یعنی هنگامی که نور از محیط غلیظ وارد محیط رقیق می شود، پرتو نور از خط عمود دور می شود.

۷) منشور چیست؟

پاسخ: قطعه ای مثلثی شکل است که از یک ماده شفاف مثل شیشه یا پلاستیک های بی رنگ ساخته می شود.

۸) علت شکست نور در منشور چیست؟

پاسخ: وقتی پرتوهای نور به یکی از دیواره های منشور برخورد می کند و به آن وارد می شود. در اثر پدیده شکست مسیرش تغییر می کند، این پرتو هنگام خروج از دیواره های دیگر منشور نیز دچار تغییر می شود.

۹) باریکه نور هنگام ورود از هوا به منشور طوری شکسته می شود که به خط عمود نزدیک شود ؛ همچنین هنگام خروج باریکه نور از منشور به هوا طوری شکسته می شود که از خط عمو دور شود.

۱۰) پاشندگی نور چیست؟

پاسخ: باریکه نور سفید از عبور از منشور به رنگ های مختلف تجزیه می شود، این پدیده را پاشندگی نور می گویند.

۱۱) طیف نور چیست؟

پاسخ: به مجموعه نورهای رنگی که از پاشیده شدن نور در منشور به وجود می آید، طیف نور گفته می شود.

۱۲) در پاشندگی نور سفید توسط منشور کدام یک از رنگ های نور بیشتر و کدام یک کمتر شکسته شده است؟

پاسخ: نور بنفش بیشترین انحراف و قرمز کمترین انحراف را پیدا می کنند.

۱۳) عدسی چیست؟

پاسخ: عدسی ها از ماده ای شفاف مانند شیشه و پلاستیک ساخته می شوند. اگر دو منشور را به هم بچسبانیم و سطح آن ها را به صورت خمیده تراش دهیم، عدسی به وجود می آید. عدسی ها مانند منشور می توانند جهت پرتوهای نور را تغییر دهند. همین امر سبب می شود اجسام از پشت عدسی به صورت های مختلف دیده شوند.

۱۴) عدسی ها به چند دسته تقسیم می شوند؟

پاسخ: ۱) عدسی همگرا (کوژ یا محدب) ۲) عدسی واگرا (کاو یا مقعر)

۱۵) عدسی همگرا چیست؟

پاسخ: ضخامت وسط این عدسی بیشتر از ضخامت کناره های آن است. این نوع عدسی پرتوهای نور را در یک نقطه متمرکز می کند یا به عبارت دیگر پرتوهای نور را به یکدیگر نزدیک می کند.

۱۶) عدسی واگرا چیست؟

پاسخ: ضخامت وسط این عدسی کمتر از ضخامت کناره های آن است، این نوع عدسی پرتوهای نور موازی را واگرا نمی نماید یا به عبارت دیگر پرتوهای نور را از یکدیگر دو می کند.

۱۷) کانون عدسی همگرا چیست؟

پاسخ: محل تشکیل لکه روشن را کانون عدسی همگرا می گویند. اگر فاصله بین عدسی تا صفحه کاغذ را اندازه بگیرید این فاصله را فاصله کانونی عدسی می گویند.

۱۸) تصویر همه اجسام از پشت عدسی همگرا و واگرا چگونه است؟

پاسخ: تصویر همه اجسام از پشت عدسی همگرا بزرگتر از جسم است و تصویر اجسام از پشت عدسی واگرا کوچکتر از جسم است.

۱۹) با توجه به شیوه شکست نور دلیل نامگذاری همگرا و واگرا بودن این عدسی ها توضیح دهید.

پاسخ: پرتوهای نور هنگام خارج شدن از عدسی همگرا روی هم در یک نقطه جمع می شوند. ولی پرتوهای نور هنگام خارج شدن از عدسی واگرا از هم وا یا دور می شوند.

۲۰) افراد نزدیک بین از چه نوع عدسی استفاده می کنند؟

پاسخ: اصلاح دید با عدسی مقعر یا واگرا است.

۲۱) افراد دوربین از چه نوع عدسی استفاده می کنند؟

پاسخ: اصلاح دید با بکار بردن عینک با عدسی محدب یا همگرا است.

۲۲) کدام عدسی کانون مجازی دارد؟

پاسخ: در عدسی های واگرا کانون ها مجازی هستند. (ولی در عدسی همگرا کانون ها حقیقی هستند)

۲۳) کاربرد عدسی همگرا را بنویسید.

پاسخ: از این نوع عدسی در میکروسکوپ ها (تمام قسمت ها) ، تلسکوپ ها (برخی قسمت ها) و عینک افراد دوربین یا آستیگمات (ترکیب عدسی های محدب با چینش مخصوص) استفاده می شود. این نوع عدسی شیء را بزرگتر نشان می دهد.

۲۴) کاربرد عدسی واگرا را بنویسید.

پاسخ: از این عدسی می توان به عنوان عینک برای افراد نزدیک بین استفاده نمود. این نوع عدسی شیء را کوچکتر نشان می دهد.

۲۵) تصویر تشکیل شده در آینه دندانپزشکی شبیه تصویر در کدام وسیله است؟

الف) آینه کوژ ب) عدسی همگرا ج) عدسی واگرا د) آینه تخت

پاسخ: ج) عدسی واگرا

۲۶) شباهت عدسی محدب و آیینه مقعر چیست؟

پاسخ: حالت های تصویر در عدسی همگرا مانند آینه مقعر است. در آینه مقعر کانون حقیقی و در عدسی محدب نیز کانون حقیقی است.

۲۷) اگر باریکه نور شکسته شود به آن شکست نور می گویند.

۲۸) وقتی نور از شیشه وارد هوا شود از خط عمود بر سطح دور می شود.

۲۹) وقتی باریکه نور از محیط غلیظ بخواهد وارد محیط رقیق شود از خط عمود بر سطح دور می شود.

۳۰) هر گاه باریکه نور به طور عمود بر سطح جدایی دو محیط شفاف بتابد شکسته نمی شود.

۳۱) وقتی نور از محیطی رقیق وارد محیطی غلیظ شود باریکه نور به طرف خط عمود بر سطح شکسته می شود.

۳۲) باریکه نور هنگام ورود از هوا به منشور طوری شکسته می شود که به خط عمو نزدیک می شود.

۳۳) خروج باریکه نور از منشور به هوا طوری شکسته می شود که از خط عمود دور می شود.

۳۴) تصویر همه اجسام در عدسی واگرا کوچک تر از جسم و نسبت به جسم مستقیم است.

۳۵) به مجموعه رنگ های تشکیل دهنده نور سفید، طیف نور سفید می گویند.

۳۶) باریکه نور سفید پس از عبور از منشور به رنگ های مختلفی تجزیه می شود که آن را پاشندگی نور می نامند.

۳۷) چشم های فرد عینکی، بزرگتر از اندازه واقعی دیده می شود، چشم این فرد چه عیبی دارد عینک او چه نوع عدسی دارد؟

الف) دوربینی – همگرا ب) دوربینی – واگرا ج) نزدیک بینی – همگرا د) نزدیک بینی – واگرا

پاسخ: الف) دوربینی – همگرا

۳۸) از عدسی همگرا به عنوان ذره بین استفاده می شود.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.