سوالات متن پودمان ۲ ترسیم با رایانه کاروفناوری نهم با جواب ⭐️ [ کامل ترین جواب ]

سوالات متن پودمان ۲ ترسیم با رایانه کاروفناوری نهم با جواب در ادامه با راه حل کامل و دقیق قرار داده شده است.

در این مطلب آموزشی می خواهیم این سوالات را با جواب که توسط معلمان عزیز تهیه شده است ، منتشر کنیم.

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

 

سوالات متن پودمان ۲ ترسیم با رایانه کاروفناوری نهم

۱) چهار کاربرد فناوری ترسیم با رایانه را در مشاغل مختلف بیان کنید.

پاسخ: ترسیم نقشه‌های صنعتی در تولید قطعات
ترسیم نقوش در هنر
ترسیم نقشه‌های ساختمانی
ترسیم الگوهای طراحی دوخت

۲) با پیشرفت فناوری ارتباطات و اطلاعات، فناوری ترسیم با رایانه در مشاغل و حرفه‌های گوناگون بسیار کاربرد پیدا کرده است.

۳) مزایای استفاده از فناوری ترسیم با رایانه را بنویسید.

پاسخ: دقت – سرعت – ظاهر نقشه‌ها – مقیاس – اشتراک با دیگران – استفاده دوباره

۴) با رایانه می توان شکل ها دقیق تر ترسیم کرد.

۵) نمادهای زیر برای ترسیم چه شکلی به کار می‌روند؟

1) ترسیم خط (Line) به روش‌های گوناگون
2) ترسیم دایره (Circle) به روش‌های گوناگون
3) ترسیم خط (Line) و دایره (Circle) به روش‌های گوناگون
4) ترسیم کمان (Arc) به روش های گوناگون

 

سوال 5 پودمان 2 ترسیم با رایانه

 

پاسخ: 1) برای ترسیم خط (Line) به روش‌های گوناگون

۶) با رایانه می توان به راحتی نقشه ها را بزرگ تر و کوچک تر کرد.

۷) نمادهای زیر برای ترسیم چه شکلی به کار می‌روند؟

1) ترسیم خط (Line) به روش‌های گوناگون
2) ترسیم دایره (Circle) به روش‌های گوناگون
3) ترسیم خط (Line) و دایره (Circle) به روش‌های گوناگون
4) ترسیم کمان (Arc) به روش های گوناگون

 

سوال 7 پودمان 2 ترسیم با رایانه

 

پاسخ: 2) ترسیم دایره (Circle) به روش‌های گوناگون

۸) جمله زیر مربوط به کدام یک از مزایای ترسیم با رایانه می باشد.
(با رایانه نقشه تمیزتر، واضح تر و جزئیات مشخص تر است)

الف) مقیاس ب) سرعت ج) ظاهر نقشه ها د) دقت

پاسخ: ج) ظاهر نقشه ها

۹) نمادهای زیر برای ترسیم چه شکلی به کار می‌روند؟

1) ترسیم خط (Line) به روش‌های گوناگون
2) ترسیم دایره (Circle) به روش‌های گوناگون
3) ترسیم خط (Line) و دایره (Circle) به روش‌های گوناگون
4) ترسیم کمان (Arc) به روش های گوناگون

 

سوال 9 پودمان 2 ترسیم با رایانه

 

پاسخ: 4) ترسیم کمان (Arc) به روش های گوناگون

۱۰) کدام گزینه جزو مزایای فناوری ترسیم با رایانه است؟

الف) افزایش سرعت و دقت کار و استفاده از مقیاس
ب) اشتراک گذاری کار با دیگران از طریق پست الکترونیک
ج) انجام تمیز و واضح و با جزئیات بیشتر در کار و استفاده از نقشه در چند جا
د) همه موارد

پاسخ: د) همه موارد

۱۱) شکل زیر، نماد چه ابزاری است و چه کاربردی دارد؟

 

سوال 11 پودمان 2 ترسیم با رایانه

 

پاسخ: تقارن. برای قرینه سازی یک شکل به کار می‌رود.

۱۲) شکل محیط نرم افزارهای دو بعدی ترسیم معمولا شبیه یکدیگر نیستند.

پاسخ: این جمله غلط است.

۱۳) شکل زیر، نماد چه ابزاری است و چه کاربردی دارد؟

 

سوال 13 پودمان 2 ترسیم با رایانه

 

 

پاسخ: آرایه. برای تکرار یک شکل به کار می‌رود.

۱۴) نرم افزارهای ترسیم با رایانه به چه صورتی هستند؟

پاسخ: امکان ترسیم دو بعدی – امکان ترسیم سه بعدی

۱۵) کاربرد ابزار دوران (Rotate) را بنویسید.

پاسخ: دوران دادن یک شکل حول یک نقطه

۱۶) اشکال ساده هندسی را چگونه می توان ترسیم کرد؟

پاسخ: با استفاده از ابزار خط، دایره و کمان می توان شکل های ساده هندسی ترسیم کرد.

۱۷) کاربرد ابزار برش (Trim) را بنویسید.

پاسخ: برش زدن قسمت‌های اضافی یک شکل

۱۸) کاربرد ابزارهای ترسیم زیر را مشخص کنید؟

پاسخ: Line ابزار ترسیم: خط به روش های گوناگون
Circle ابزار ترسیم: دایره به روش های گوناگون
Arc ابزار ترسیم: کمان به روش های گوناگون

ادامه سوالات متن پودمان ۲ ترسیم با رایانه کاروفناوری نهم

۱۹) کاربرد ابزار امتداد (Extend) را بنویسید.

پاسخ: امتداد دادن شکل‌ها تا یک شکل دیگر

۲۰) ابزار Line، ترسیم خط به روش های گوناگون.

۲۱) کاربرد ابزار مقیاس (Scale) را بنویسید.

پاسخ: بزرگ و کوچک کردن یک شکل

۲۲) دانش آموزان چگونه می توانند توانایی خود را افزایش دهند؟

پاسخ: از طریق کار گروهی، استفاده از منابع آموزشی، روش سعی و خطا یا استفاده از منوی کمک نرم افزار Help

۲۳) ابزارهای زیر برای چه کاری استفاده می‌شوند؟

 

سوال 23 پودمان 2 ترسیم با رایانه

 

پاسخ: برای اندازه گذاری طول، قطر، شعاع و زاویه

۲۴) ابزار تقارن (Mirror) و ابزار آرایه (Array) چیست؟

پاسخ: این ابزارها برای تکرار کردن و قرینه سازی یک شکل استفاده می شوند.

۲۵) مزیت‌های اندازه گذاری با نرم افزار ترسیم را بنویسید.

پاسخ: خطوط اندازه را طبق استاندارد ترسیم می کند.
اندازه‌ها و زوایای نقشه را ابتدا محاسبه می کند و سپس نشان می دهد.

۲۶) ابزار Mirror برای ترسیم قرینه سازی یک شکل می باشد.

پاسخ: این جمله غلط است.

۲۷) چند نمونه از ابزارهای ترسیم با رایانه با توجه به جدول را بنویسید.

پاسخ: ابزار دوران – ابزار برش – ابزار امتداد – ابزار مقیاس

۲۸) بزرگ و کوچک کردن عکس با کدام ابزار انجام می شود؟

پاسخ: ابزار مقیاس

۲۹) Snap چیست؟

پاسخ: ابزار کمک رسم

۳۰) ابزار کمک رسم چیست؟

پاسخ: یکی از بهترین ابزارهای ترسیم با رایانه، ابزارهای کمک رسم است که به شما در انتخاب دقیق کمک می کند.

۳۱) یکی از بهترین ابزارهای ترسیم با رایانه، ابزارهای کمک رسم است که به شما در انتخاب دقیق کمک می کند.

۳۲) یکی از بهترین ابزار ترسیم با رایانه چیست؟

پاسخ: ابزارهای کمک رسم

۳۳) چند نمونه از ابزارهای کمک رسم برای دقت بیشتر در ترسیم با توجه به جدول را بنویسید.

پاسخ: نقطه انتهایی – نقطه میانی – نقطه تقاطع – نقطه مرکز – نقطه عمود – نقطه مماس

۳۴) نقطه عمود چه کاربردی دارد؟

پاسخ: از آن برای انتخاب پای عمود بر یک منحنی باز یا بسته استفاده می شود. (ترسیم عمود)

۳۵) ابزار Tangent برای انتخاب محل تماس اشیا با دایره، کمان یا بیضی استفاده می شود؟

پاسخ: این جمله صحیح است.

۳۶) از مزایای نرم افزار ترسیم، اندازه ها و زوایای نقشه را ابتدا محاسبه می کند و سپس نشان می دهد.

پاسخ: این جمله صحیح است.

۳۷) مزایای ترسیم توسط نرم افزار ترسیم چیست؟

پاسخ: 1) اندازه گیری های طول – خط شعاع و زاویه
2) خطوط اندازه گذاری طبق استاندارد ترسیم می کند.
3) اندازه ها و زوایای نقشه را ابتدا محاسبه می کند و سپس نشان می دهد.

آشنایی با درس کار و فناوری

کتاب درسی کار و فناوری در پایه هفتم به‌صورت پودمانی تهیه و تدوین شده است که هر پودمان، علاوه بر مهارت‌های عمومی زندگی، معرف یک گروه شغلی دنیای کار نیز هست.

رویکرد آموزشی کتاب، رویکردی فعال و مشارکتی است. برای درس کار و فناوری، بسته آموزشی شامل کتاب درسی، راهنمای معلم، فیلم راهنمای معلم، نرم‌افزار آموزشی دانش آموزان پیش‌بینی‌شده است که در اختیار شما قرار داده شده است.

آن چیزی که در این درس اهمیت بالایی دارد تحقق اهداف همه پودمان‌ها و پروژه‌ها برای کلیه دانش آموزان است.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.